హోమ్   /  ఉత్పత్తులు  /  శ్రీగుణం
srigunam

ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ

ପ୍ରାଚୀନ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ, ୨୪ ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଶେସ୍ଵତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣନା କରେ, ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ରୂପ(ରୂପାକୃତି ଚେହେରା), ଗନ୍ଧ (ସୁଗନ୍ଧ) ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ (ଛୁଇଁବା)।

ଶ୍ରୀଗୁଣମ, ଶ୍ରୀ (ପୁରୁଷ) ଏବଂ ଗୁଣ (ଗୁଣବତ୍ତା)ର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ, ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ତାଙ୍କର ନିହିତ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶେସ୍ଵତ୍ଵକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ଭରସା ଦେଇଛି।

ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁ ଭୂମିକା ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଥମିକତା ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ଵଛତାକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଚାହିଦା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣମ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଶେଷରୂପେ ସୌନ୍ଦର୍ଜ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମାଧାନ ସହିତ ଆସିଛି।

ଶ୍ରୀଗୁଣମ ସହିତ ଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧୁଳି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ କଳା ପଡିବା, ଅଧିକ ଝାଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଯାହାକି ଲଜ୍ଜ୍ୟାଜନକ ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧର କାରଣ ହୋଇପାରିବା ପରି ଅନାବୃତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହି। ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କାଲେ, ଖରାପ ଚୁଟି ଏବଂ ଉପେକ୍ଷିତ ମଇଳା ଦାଢି ଏସବୁ ପୁର୍ବରେ ହେଉଥିଲା ଏହା କୁହା ଯାଇ ପାରିବ।

ଶ୍ରୀଗୁଣମର ଉତ୍ପାଦ ସବୁ ସମୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ପୁରୁଷଙ୍କର କଠିନ ଚର୍ମକୁ କୋମଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।


HYDRATING SHAVING GEL

M.R.P. :- Rs. 147/-

Net Wt. :- 100 ml


HAIR STYLING GEL

M.R.P. :- Rs. 142/-

Net Wt. :- 100 ml


SHAVING CREAM

M.R.P. :- Rs. 111/-

Net Wt. :- 100 g


AFTER SHAVE SPLASH

M.R.P. :- Rs. 223/-

Net Wt. :- 125 ml


FAIRNESS CREAM MEN

M.R.P. :- Rs. 216/-

Net Wt. :- 100 g